Regulamin spotkań RzeQA

 

 I. Informacje ogólne

 • Regulamin określa zasady akceptacji uczestników oraz organizacji spotkań dla testerów pod nazwą RzeQA, zwanych dalej „Spotkaniami”.
 • Spotkania będą odbywać się cyklicznie, a ich tematyka będzie szeroko powiązana z zapewnieniem jakości systemów informatycznych.
 • Uczestnictwo w Spotkaniach jest bezpłatne.
 • Uczestnikami Spotkań mogą być wszystkie osoby związanie z zapewnieniem jakości w branży IT, które zostaną zaproszone przez Organizatorów do udziału według procedury opisanej w § 2 Regulaminu.

II. Zapisy

 • Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Spotkaniu odbywa się każdorazowo dla poszczególnych wydarzeń poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://rzeqa.pl
 • Ilość miejsc na Spotkaniach jest ograniczona.
 • O wyborze Uczestników decyduje Organizator biorąc pod uwagę doświadczenie i umiejętności zgłaszających chęć uczestnictwa.
 • Informacja o zaproszeniu na dane wydarzenie zostanie wysłana mailem z potwierdzeniem uczestnictwa.

III. Prawa i obowiązki Uczestnika

 • Uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody osobowe i majątkowe powstałe wskutek jego działań lub zaniechań w trakcie trwania Spotkania.
 • Uczestnik zobowiązuje się powstrzymać się:
 • od czynności naruszających prawa autorskie Organizatorów,
 • od prowadzenia działalności rekrutacyjnej i reklamowej w czasie spotkań.
 • Wszystkich uczestników Spotkań obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla celów prowadzenia inicjatywy RzeQA oraz na wykorzystywanie danych w procesach informacyjnych realizowanych przez Organizatora.

IV. Prawa i obowiązki Organizatora

 • Organizator zapewnia miejsce Spotkania oraz merytoryczną opiekę nad Spotkaniami.
 • Uczestnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może nie zostać zaproszony na kolejne Spotkanie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

 

Rzeszów, 22.05.2017